شماره

ولایت

صنف دهم

صنف یازدهم

صنف دوازدهم

نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان

نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان

نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان

1

ارزگان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

2

بادغیس

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

3

بامیان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

4

بدخشان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

5

بغلان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

6

بلخ

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

7

پروان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

8

پکتیا

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

9

پکتیکا

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

10

پنجشیر

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

11

تخار

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

12

جوزجان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

13

خوست

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

14

دایکندی

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

15

زابل

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

16

سرپل

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

17

سمنگان

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

18

شهرکابل

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

19

غزنی

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

20

غور

نصاب  کهنه

نصاب کهنه

نصاب جدید

21

فاریاب

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

22

فراه

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

23

لغمان

نصاب  کهنه

نصاب کهنه

نصاب جدید

24

لوگر

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

25

ننگرهار

نصاب  کهنه

نصاب کهنه

نصاب جدید

26

نورستان

نصاب  کهنه

نصاب کهنه

نصاب جدید

27

نیمروز

نصاب  کهنه

نصاب کهنه

نصاب جدید

28

هرات

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

29

هلمند

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

30

وردک

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

31

کاپیسا

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

32

کندهار

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

33

کندز

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

34

کنر‌

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

35

ولایت کابل

نصاب  کهنه

نصاب جدید

نصاب جدید

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *