شماره ولایت صنف دهم صنف یازدهم صنف دوازدهم نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان نصاب تعلیمی تطبیق شده بالای شاگردان 1 ارزگان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید 2 بادغیس نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید 3 بامیان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید 4 بدخشان نصاب  کهنه نصاب جدید نصاب جدید 5 […]